FRANŠIZA UGOVOROne

 

Franšiza ugovor i pravila                                        Između Korisnika & Kompanije


Franšiza ugovor je jedinstven za sve korisnike, te objavljen na službenoj stranici WebDimension Ltd-a kao i franšiza stranicama svakog korisnika... Jedan za sve to je naša kvaliteta!

 

Franšiza ugovor sa licencom za zastupanje u prodaji proizvoda i usluga koje pruža WebDimension Ltd. Mazaya Business Avenue BB2, JLT, P.O.Box 23271 Dubai, U.A.E. (u daljnjem tekstu:"Webdimension Ltd."), te Vas kao korisnika Franšiza licence (u daljnjem tekstu:"Korisnik ili Franšizer").


Korisnici WebDimension Ltd-a. web-hosting paketa, domena, svih proizvoda i usluga kao vlasnici mogu biti osobe ili kompanije, dok besplatna franšiza može glasiti isključivo na osobu.

 

Prihvaćanjem uvjeta korištenja prilikom ispunjavanja registracijske forme smatra se da ste pročitali i ugovor o franšizi, shvatili ga, te u potpunosti i prihvatili.

 

Franšiza objašnjenje:

 • Svaki korisnik franšiza licence mora imati 18+ godina starosti, a u nekim državama i 21+ godina starosti.

 • Svaki korisnik nakon prvog zakupa „WebDimension Start Paketa“ u sklopu prizvoda postaje aktivni korisnik te je vlasnik besplatne franšize.

 • Franšiza je licenca za zastupanje u prodaji u ime WebDimension Ltd-a, te kao takva vrijedi u cijelom svijetu.

 • Svaki korisnik kao ovlašteni zastupatelj u prodaji ima u svojem poslovnom uredu certifikat za svoju franšizu sa naznačenim datumom trajanja.

 • Certifikat je ovjeren, te služi kao službena potvrda da je korisnik ovlašten od WebDimension Ltd-a za zastupanje u prodaji.

 • Trajanje certifikata jednako je trajanju zakupa WebDimension Start Paketa kojeg je i sastavni dio.

 • WebDimension Ltd. nagrađuje zastupatelje u prodaji za sav promet koji ostvare sami, te sav ostvareni promet u njihovoj prodajnoj mreži.

 • Ostvareni bonusi su provizije ostvarene isključivo na temelju prodaje proizvoda i usluga pod imenom „WebDimension Start Paket“.

 • WebDimension Start Paket (web hosting paket) je sastavljen od tri manja paketa povezanih u jedinstveni veći. Paket se koristi na način da svaki manji paket ima svoj prateći poslovni ured (centar).

 • Svi proizvodi od kojih je sastavljen WebDimension Start Paket su iz web hosting asortimana.

 • WebDimension Ltd. reklamira i promiče poslovanje za sve korisnike sa svojom službenom stranicom.

 • Svi ostvareni zakupi WebDimension Start Paketa putem službene stranice WebDimension Ltd-a dodjeljuju se aktivnim korisnicima.

 • Korisnik reklamira kompaniju i poslovanje isključivo sa korisničkim imenom svoje franšize i franšiza stranice.

 • Osim putem interneta, vlasnik franšize je važeći zastupatelj i za sve ostale legalne načine prodaje proizvoda i usluga u ime kompanije.


Osnovni uvjeti:
 

 • WebDimension Ltd. zadržava pravo suspenzije ili otkazivanja svojih usluga korisnicima koji krše uvjete i pravila iz ovog ugovora.

 • WebDimension Ltd. zadržava pravo suspenzije ili otkazivanja svojih usluga svakom korisniku koji krši opće uvjete korištenja.

 • WebDimension Ltd. zadržava pravo suspenzije ili otkazivanja svojih usluga korisnicima koji učine štetu poslovanju, ugledu ili časti kompanije.

 • WebDimension Ltd. zadržava pravo izmjene sadržaja, uvjeta i pravila iz ugovora bez prethodne najave.

 • Preregistracija bilo kojeg aktivnog korisnika iz tima jedne prodajne mreže u tim druge prodajne mreže u kompaniji je strogo zabranjena.

 • Ukoliko korisnik učini preregistraciju aktivnog korisnika trajno gubi pravo na franšizu, kao i korisnik koji se je u tom slučaju preregistrirao.

 • WebDimension Ltd. zadržava pravo trenutnog i trajnog otkazivanja svojih usluga korisnicima koji pokušaju kopirati ideju ili način poslovanja.

 • WebDimension Ltd. ima jedinstven način obračuna bonusa, nagrada i sistema distribucije u svijetu, te zadržava sva prava daljnjeg korištenja.


Franšiza stranica i poslovni ured:

 • Sve franšiza stranice uređuje WebDimension Ltd. izuzev prostora info/podrška koji uređuje korisnik vlasnik istoimene franšize.

 • Svaki korisnik je vlasnik 3 franšiza stranice koje predstavljaju njegovu franšizu na internetu pod jedinstvenim korisničkim imenom.

 • Svaka od 3 franšiza stranice ima i prateći poslovni ured (centar), sa jedinstvenim internim računom za svaki od 3 poslovna ureda, ali različitim ID brojevima.

 • U prostoru info/podrška korisnici mogu stavljati linkove isključivo za domene i poddomene stranica za koje je izvršen zakup putem WebDimension Ltd-a.

 

Za tekst objavljen na franšiza poslovnoj stranici u prostoru info/podrška odgovorni ste isključivo Vi!


Aktivni korisnik Franšizer:
 

 • Korisničko ime WebDimension Start Paketa je jedinstveno unutar kompanije, te je ujedno i važeće korisničko ime franšize.

 • Korisničko ime svaki korisnik određuje samostalno prilikom ispunjavanja registracijske forme.

 • Korisničko ime franšize se ne može mijenjati osim u posebnim okolnostima.

 • Franšiza je besplatna ukoliko korisnik redovito (jednom godišnje) obnavlja zakup proizvoda i usluga pod nazivom „ WebDimension Start Paket “

 • Ukoliko korisnik nije redovito obnavljao WebDimension Start Paket tada može otkupiti pravo na franšizu.

 • Cijena otkupa prava na franšizu je jedinstvena, u visini cijene WebDimension Start Paketa ukupno za sve godine unazad za koje se paket nije obnavljao.

 • Ne postoji ograničenje vremenskog perioda u kojem vlasnik franšize ili nasljednik može otkupiti sva važeća prava (iz ovog ugovora) na franšizu.

 • Bez obzira na istek WebDimension Start Paketa nakon prvog zakupa paketa svaki korisnik ima neograničen pristup poslovnom uredu (centru).

 • Korisnik može pratiti stanje prodajne mreže bez obzira na to dali ima trenutno važeći franšiza certifikat.

 • Nakon što WebDimension Start Paket pet godina za redom nije bio aktivan, iz sigurnosnih razloga i zakonske regulative o zaštiti podataka, pristup poslovnom uredu bit će blokiran.

 • Na zahtjev korisnika putem e-mail adrese: [email protected] u svrhu otkupa franšize i obnove paketa, pristup poslovnom uredu biti ćei ponovno odobren.

 • Nakon otkupa prava na franšizu korisnik treba zakupiti WebDimension Start paket za tekuću/narednu godinu, te tako stjeće novi važeći franšiza certifikat.

 • Otkup prava na franšizu se obračunava u prodajnoj mreži jednako kao i zakup WebDimension Start paketa za sve godine otkupa.

 • Franšiza je nasljedna, a nasljednika određuje korisnik za svojeg života u prostoru koji je predviđen za to u poslovnom uredu (centru).

 • Pod nekim posebnim okolnostima moguće je prenijeti postojeću franšizu nasljedniku i za vrijeme života, u tom slučaju trenutni vlasnik franšize treba kontaktirati WebDimension Ltd. za više informacija.

 • Sa prijenosom franšiza licence prenosi se i cjelokupna prodajna mreža ostvarena do datuma prenošenja, te svi proizvodi iz "WebDimension Start Paketa".

 • WebDimension Ltd. se obvezuje prenijeti franšiza licencu nasljedniku kojeg je bivši vlasnik naveo kao posljednjeg za života.

 • Ukoliko nasljednik franšize nema dovoljno godina prema pravilima iz ugovora, sva prava će privremeno imati trenutni skrbnik.

 • Svaki korisnik može biti vlasnik neograničenog broja franšiza licenci na svoje ime, ali isključivo u prodajnoj mreži prvog zakupljenog paketa.

 • WebDimension Ltd. garantira da se ostvarena prodajna mreža ne može prepisivati drugim osobama, osim onima koje je vlasnik franšize ovlastio.


Bonusi i nagrade za ostvarenu prodaju:
 

 • WebDimension Ltd. zadržava pravo na izmjenu visine bonusa i načina obračuna za ostvarenu prodaju unutar prodajne mreže korisnika.

 • WebDimension Ltd. može dijeliti i nagrade za posebne uspjehe postignute za zastupanje u prodaji svakom aktivnom korisniku.

 • WebDimension Ltd. vrši isplate bonusa neprekidno svakih 12h. na interne račune korisnika, a nagrade prema vlastitoj odluci.

 • Obračun svakog ostvarenog prometa je trenutan, a isplate korisnika za sve realizirane bonuse su 2X dnevno točno u 00:00 i 12:00 po GMT vremenu.

 • Korisnik bonuse na internom računu može koristiti na ponuđene načine internog računa u svojem poslovnom uredu (centru).

 • Bonusi se korisniku prosljeđuju na interni račun isključivo u vremenu zakupa WebDimension Start Paketa i važećeg franšiza certifikata.

 • U vrijeme kada WebDimension Start Paket nekog korisnika nema važeći zakup bonusi se nepovratno isplaćuju kompaniji.

 • Ostvareni bonusi koji nemaju uvjete za isplatu ostaju valjani do stjecanja uvjeta, te vrijede bezuvjetno u neograničenom periodu.

 • Svi bonusi koji se već nalaze na internom računu korisnici mogu bezuvjetno i vremenski neograničeno koristiti na ponuđene načine.

 • Korisnici mogu donirati novac sa svojeg internog računa na interni račun drugog korisnika.
 • Donirani novac moguće je upotrijebiti isključivo za kupnju proizvoda i usluga.
 • Zbog zaštite od krađe nije moguće donirani novac transferirati na Payoneer MasterCard ili PayPal račun.
 • Svaki korisnik može transferirati zarađene bonuse isključivo sa svojeg internog računa na svoj Payoneer MasterCard ili PayPal račun.
 • Učitavanje identifikacijskog dokumenta (preslika osobne iskaznice obje strane) i naruđba Payoneer MasterCard-a je obvezna za svakog korisnika.
 • WebDimension Ltd. podmiruje sva potrebna davanja svih isplaćenih bonusa i nagrada za korisnike u jurisdikciji kompanije.


Podrška aktivnim korisnicima i sigurnost:
 

 • WebDimension Ltd. daje općenitu podršku svim aktivnim korisnicima u kompaniji.

 • Korisnik franšize može davati podršku za svoju franšizu i korisnicima unutar svoje prodajne mreže.

 • WebDimension Ltd. neće snositi odgovornost za korisnike franšize koji ne žele pružati podršku.

 • Sve osobne podatke svakog korisnika WebDimension Ltd. će koristiti isključivo za poslovnu suradnju.

 • Osobni podaci korisnika se neće objavljivati javno te će biti zaštićeni.

 • Poslovni ured (centar), interni račun i sve vrste transakcija su zaštićene SSL protokolom. 


Odgovornost i garancija:
 

 • WebDimension Ltd. nije odgovoran ukoliko zastupatelj na ilegalne načine zastupa kompaniju u prodaji.

 • WebDimension Ltd. se ograđuje od bilo kojih korisnika koji izlažu netočne podatke o kompaniji i poslovanju.

 • WebDimension Ltd. strogo zabranjuje reklamiranje kompanije i proizvoda putem pornografskih stranica.

 • Korisnik se obvezuje koristiti mogućnosti franšize prema pravilima iz ugovora.

 • Svaki aktivni korisnik je odgovoran isključivo u svoje ime za poštivanje ovog ugovora i zastupanja u prodaji.

 • Svaki korisnik je sam odgovoran za točnost unešenih podataka prilikom ispunjavanja registracijske forme.

 • WebDimension Ltd. bezuvjetno garantira da se ostvarena prodajna mreža ne može mijenjati.

 • WebDimension Ltd. garantira svim korisnicima sve uvjete iz ovog ugovora u vremenu postojanja kompanije.


  WebDimension Ltd.                                                            Sva prava pridržana!